Vilkår

Kjøpsvilkår for Sunnhetsbladet

  1. Kunder som bestiller Sunnhetsbladets på denne hjemmeside betaler direkte med betalingskort ved bestilling eller anmoder om faktura i forbindelse med bestillingen.
  2. Er leveringsadressen i utlandet, send vennligst bestillingen ved brev til Norsk Bokforlag, Postboks 103, N-3529 Røyse, Norge eller via epost til ordre@sunnhetsbladet.no eller ring +47 32161560.
  3. Første utgivelse etter at bladet er bestilt blir første blad som mottas i posten.
  4. Både angrerettloven og kjøpsloven gjelder (se nedenfor).
  5. Sunnhetsbladet tar forbehold om eventuelle prisendringer og trykkfeil.

Angrerett – angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000. Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Reklamasjon – kjøpsloven av 13. mai Nr. 27 1988: Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Personopplysningsloven: Når du bestiller varer fra våre nettsider blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. Norsk Bokforlag AS følger reglene om oppbevaring av persondata, som følger av Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg til Norsk Bokforlag AS på e-post ordre@norskbokforlag.no.